top of page
Kinderen en jongeren 

Waar kunnen wij u bij helpen?

AD(H)D
Sommige kinderen en jongeren ervaren moeite om hun aandacht bij een taak te houden en zich gedurende een lange tijd te concentreren. Het werkgeheugen werkt niet goed, waardoor het tevens moeilijk wordt om te studeren, met meervoudige opdrachten om te gaan en afspraken te houden of eventueel voorwerpen terug te vinden. In onze praktijk kan u terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek, advies en begeleiding. 

Autismespectrumstoornis (ASS)
Autisme is een complexe ontwikkelingsstoornis en kent een veelheid aan uitingsvormen, wat een diagnose best ingewikkeld maakt.
In onze praktijk kan u terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek en aangepaste begeleiding op maat. 

Angsten 
In principe is angst een gezonde emotie, daar het nuttig kan zijn om onder bepaalde omstandigheden bang te zijn. Meer bepaald hebben angstige reacties een beschermende werking. Hoewel kinderangsten intens kunnen zijn en veelal spontaan verdwijnen, blijven andere angsten voortbestaan en vormen ze een beperking in het functioneren van een kind en zijn/haar omgeving. Het is als ouder niet eenvoudig hier op een gepaste manier mee om te gaan. 

Opvoedingsmoeilijkheden

Het is als ouder niet altijd even gemakkelijk om duidelijke regels en grenzen voorop te stellen in de opvoeding. Ouders proberen vaak allerhande zaken uit zoals straffen, beloningssystemen, negeren en dergelijke meer. Daar ouders zichzelf na enige tijd in vraag stellen en met hun handen in het haar zitten, lijkt hulp op maat aangewezen. 

Slaapproblemen 

Naar schatting ervaren ongeveer 15 tot 45% van de kinderen slaapproblemen. Hoewel slaapproblemen tijdelijk kunnen zijn, kunnen deze eveneens chronisch zijn en zich persisteren tot in de adolescentie. Een slaapprobleem bij een kind is een probleem van het hele gezin, daar de ouder-kind relatie in negatieve zin wordt beïnvloedt. Daarenboven oefenen de slaapproblemen van een kind een grote invloed uit op het welbevinden van de ouders en hun relatie onderling. 

Gedragsproblemen 

Een van de meest voorkomende aanmeldingsklacht in de gezondheidszorg betreft gedragsproblemen. De meest effectieve manier om hulp te bieden is het aanreiken van handvaten aan de ouders om met de gedragsproblemen van hun kind om te gaan en antisociaal gedrag op latere leeftijd te voorkomen. Samen kan worden gezocht naar wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Sociale moeilijkheden 

Sommige kinderen vinden het moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te maken, begrijpen niet goed wat andere kinderen bedoelen of weten dikwijls niet hoe ze zich moeten gedragen tegenover anderen. Deze zaken beperken een kind in het dagelijks functioneren en in zijn/haar ontwikkeling. 

Eetproblemen 

Het komt wel vaker voor, kinderen die weigeren te eten aan tafel. Voor ouders vormt het geen evidentie hier op een gepaste manier op te reageren en bovendien consequent te zijn. Veelal komen ouders bij een psycholoog aankloppen om handvaten mee te krijgen rond het aanpassen van het eetgedrag van hun kind. 

Psychosomatische klachten

Kinderen uiten hun emotionele problemen of psychische klachten vaak uiten onder de vorm van lichamelijke symptomen zoals buikpijn, misselijkheid en hoofdpijn. Psychosomatische klachten zijn vaak langdurig en hebben een negatieve invloed op het welbevinden en functioneren. 

Moeilijkheden met studeren, motivatieproblemen

Met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij vormt het niet voor alle kinderen en jongeren een evidentie om mee te kunnen met datgene wat van hen verwacht wordt. Minder goede resultaten op school hebben echter veelal weinig te maken met het verkeerdelijk toepassen van concrete studietips. Meer bepaald kan de oorzaak vaak gevonden worden in een negatief denkpatroon en andere onderliggende emotionele moeilijkheden. 

Tics 

Tics zijn plotseling optredende, snelle, herhaalde motorische bewegingen of vocale uitingen (APA, 2014). Naar schatting heeft ongeveer 10% van de schoolgaande kinderen ooit last van tics. Er zijn verschillende soorten tics: kuchen, snuffen, oogknipperen, hoofdschudden, woorden roepen en dergelijke meer. Volgens recente wetenschappelijke inzichten blijkt gedragstherapie de meest effectieve manier te zijn om de tics onder controle te krijgen. 

Rouwverwerking 

De reactie van een kind op verlies is afhankelijk van karakter, leeftijd en ontwikkelingsfase. Wanneer een kind geconfronteerd wordt met afscheid nemen, probeert het vaak zelf te zoeken naar een manier om verder te gaan met het leven. Dit proces kan echter bemoeilijkt worden door allerhande factoren, waardoor gespecialiseerde hulp aangewezen kan zijn.

Openingsuren

Belangrijke links

Laatste nieuws

Brusselsesteenweg 666A

9050 Gentbrugge 

Veel gestelde vragen

Tel.: +32 (0) 465 04 13 99

0735.385.704

Maandag tot vrijdag

tussen 08u en 21u

Zaterdag 09u - 16u 

Zondag gesloten

bottom of page